Bendrosios vilos “Miško namas” paslaugų teikimo sąlygos

Šios bendrosios paslaugų teikimo sąlygos (toliau sąlygos) nustato vilos ,,Miško namas”, esančios Pamario g. 11-2, Neringoje, Nidoje, teikiamų paslaugų – nakvynės ir pusryčių – tvarką.

1. Teikiamos paslaugos

Šios sąlygos ,,Miško namo” teikiamos paslaugos” reiškia svečių apgyvendinimą (nakvynę) bei maitinimą (pusryčius) ir kitas paslaugas, susijusias su turistų aptarnavimu.

2. Užsakymo pateikimo ir patvirtinimo tvarka

2.1 Užsakymai apgyvendinimui gali būti pateikti elektroniniu paštu, telefonu, tiesiogiai.

2.2 Svečias, pateikdamas užsakymą raštu, turi nurodyti atvykstančių svečių skaičių, jų vardus bei pavardes, pageidaujamo kambario ar nuomojamų patalpų kategoriją (rūšį), atvykimo bei išvykimo datas, apmokėjimo už suteiktas paslaugas būdą.

2.3 Užsakymus apgyvendinimui ,,Miško namas” patvirtina elektroniniu paštu arba tiesiogiai.

2.4 Žodinis šalių susitarimas įgauna galią tik, kai jis patvirtinamas raštu.

2.5 Sutartis dėl Nidos ,,Miško namo” teikiamų paslaugų laikoma sudaryta, kai yra gautas teikiamų paslaugų užsakymas-rezervacija ir tai patvirtinta.

2.6 Jeigu su fiziniu ar juridiniu asmeniu “,,Miško namas” yra sudaręs “Paslaugų teikimo sutartį”, tai jos sudarymas anuliuoja visus ankstesnius šalių susitarimus dėl ,,Miško namo” teikiamų paslaugų sąlygų bei tvarkos ir įpareigoja šalis vykdyti sudarytą sutartį.

3. Kainos ir mokėjimai

 3.1 ,,Miško namo” teikiamų paslaugų kainos ir mokėjomo tvarka bei sąlygos numatomos individualiuose susitarimuose bei pasiūlymuose, ,,paslaugų teikimo sutartyje”, ,,Miško namo” tinklalapyje www.miskonamas.com ir  kitoje reklaminėje bei informacinėje medžiagoje.

3.2 Su ,,Miško namu” už teikiamas paslaugas gali būti atsiskaitoma grynais pinigais ir išankstiniu apmokėjimu, banko pavedimu.

3.3 Jeigu nėra susitarta kitaip, už vilos ,,Miško namas” paslaugas atsiskaitoma grynais pinigais svečiui atvykus arba banko pavedimu.

3.4 Atsiskaitymas vykdomas eurais.

3.5 Abipusei apgyvendinimo paslaugų rezervacijos garantijai užtikrinti yra mokamas avansas.

,,Miško namui” mokamo avanso dydis bei avanso mokėjimo sąlygos ir tvarka numatomos individualiuose susitarimuose ir pasiūlymuose bei ,,Miško namo” paslaugų teikimo sutartyje”. Jei nėra kitokio susitarimo, už apgyvendinimą virš 3 parų mokamas 30% visos mokėtinos sumos avansas, už apgyvendinimą iki 3 parų mokamas vienos paros visos sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos mokestis.

Avansą svečias sumoka per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo užsakymo dienos. Esant laikotarpiui nuo užsakymo dienos iki atvykimo dienos trumpesniam nei 30 dienų, avansas mokamas tokia pat tvarka. Avansas mokamas banko pavedimu į savininkės Jovitos Drungilienės atsiskaitomąją banko sąskaitą.

 Duomenys, atsiskaitant bankiniu pavedimu:

Gavėjas: Jovita Drungilienė
Gavėjo sąskaita (IBAN): LT987300010008229518
Bankas: Swedbank AB
(banko adresas: Savanorių prosp. 19; Vilnius; Lietuva)
SWIFT.: HABALT22

Darant įmoką, nurodyti mokėtojo (poilsiaujančiojo) vardą ir pavardę.

3.6 Jei kambaryje gyvena daugiau svečių, nei nurodyta rezervacijos patvirtinime, už kiekvieną papildomą svečią vilai mokamas papildomas šalių suderėtas mokestis.

 4. Užsakymo atšaukimo tvarka

4.1 Jei ,,Miško namui” pranešama apie svečio apgyvendinimo paslaugų rezervacijos anuliavimą prieš 35 kalendorines dienas iki svečio atvykimo dienos, yra mokamas 20 eurų užsakymo atšaukimo mokestis (be banko operacijos mokesčių grąžinant avansą). Jei buvo sumokėtas avansas, jis grąžinamas susitartu būdu (isskaičiuojant anuliavimo mokestį ir banko operacijos mokestį). Atšaukus užsakymą vėliau kaip  prieš 35 dienas iki svečio atvykimo dienos arba jam neatvykus, imamas sąlygų 3.5 punkte minėto avanso dydžio anuliavimo mokestis.

4.2 Nesumokėjus avanso per 3 darbo dienas, skaičiuojant nuo užsakymo dienos ir negavus jokio paaiškinimo dėl vėlavimo, svečių apgyvendinimo paslaugų teikimo  patvirtintas užsakymas anuliuojamas.

4.3 Išvykstant anksčiau laiko, negu buvo patvirtinta užsakyme, mokestis negrąžinamas. 

4.3 Užsakymų atšaukimai vykdomi raštu.

5. Atvykimo ir išvykimo laikas

5.1 ,,Miško namo” svečiai užsakymo nustatytą dieną gali atvykti nuo 15.00 val. iki 18.00 val. Visada pageidautina pranešti apie numatomą atvykimo laiką. Planuojant atvykti vėliau – informuoti būtina. Jei svečiai neatvyksta iki 19.00 val. ir nepraneša apie galimą vėlavimą, nuostolių kompensavimui ,,Miško namas” turi teisę tuose kambariuose apgyvendinti kitus svečius.

5.2 Atvykimo ir išvykimo dienos rezervuojant skaičiuojamos kaip viena diena.

5.3 ,,Miško namo” svečiai išvykimo dieną iš butų (apartamentų) turi išsiregistruoti iki 10.00 val., iš dviviečių kambarių iki 11.00 val. Individualiai susitarus, svečio daiktai gali būti saugojami iki išvykimo iš Nidos (pavyzdžiui, esant vėlyvam jūrų kelto reisui).

5.4 Jei be susitarimo ir neperspėjęs svečias neišvyksta iš kambario (apartamento) iki 18.00 val., jis privalo sumokėti 50% vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos; jei svečias iš kambario (apartamento) išvyksta po 18.00 val. ‘100% vienos paros sutartinės apgyvendinimo paslaugų kainos. Mokestis gali būti mažesnis, jei ,,Miško namas” nepatyrė didesnių apgyvendinimo paslaugų nuostolių.

5.5 Jei su ,,Miško namu” yra sudarytas kitas individualus susitarimas, galioja tame susitarime aptarta svečių atvykimo ar išvykimo tvarka bei sąlygos.

6. Kitos sąlygos

6.1 ,,Miško namas” atsako už saugumą viloje gyvenančio svečio daiktų, kurie yra atiduoti saugoti seife ar yra patikėti saugoti ,,Miško namo” darbuotojams.

6.2 ,,Miško namo” neatsako, jei daiktai buvo neišsaugoti dėl daiktų savininko, jį lydinčių ar pakviestų į ,,Miško namą” asmenų kaltės, nenugalimos jėgos (force majeure) arba dėl paties daikto savybių.

6.3 Gyvenantis ,,Miško name” svečias privalo nedelsiant po to, kai sužinojo apie savo daiktų dingimą, sugadinimą pranešti apie tai ,,Miško namo” darbuotojui, priešingu atveju vila atleidžiama nuo atsakomybės.

6.4 ,,Miško name” rastus (paliktus) svečių daiktus vila įsipareigoja saugoti 3 mėn. po svečio išvykimo. Rašytiniu svečio prašymu čia yra saugomi svečiui priklausantys daiktai gali būti jam išsiųsti paštu ar kitaip perduoti, jei svečias sutinka apmokėti daikto siuntimo ar kitokio daikto pristatymo išlaidas.

6.5 ,,Miško namo” svečiai privalo tinkamai naudotis čia esančiais daiktais bei įranga ir nedelsiant pranešti ,,Miško namo” darbuotojui apie pastebėtus jų gedimus.
,,Miško namui” padarytus materialinius nuostolius, kurie atsirado dėl svečių kaltės, ,,Miško namo” svečiai privalo atlyginti.

6.6 ,,Miško namo” patalpose nerūkoma. Rūkyti leidžiama atvirose terasose ir balkonuose. Laikantis priešgaisrinio saugumo, draudžiama naudotis žvakėmis ir kita atvira ugnimi miegamosiose patalpose.

6.7 ,,Miško namo” teritorijoje nuo 22.00 iki 9.00 val. svečias privalo netriukšmauti. Jei svečias trikdo viešąją rimtį bei trukdo kitiems ,,Miško namo” gyventojams, jis atsako įstatymų nustatyta tvarka.

6.8 Naminiai gyvunėliai ,,Miško name” yra nepriimami.

6.9 Jei kuri iš šalių negali įvykdyti sutarties sąlygų dėl nuo jų nepriklausančių aplinkybių (force majeure), nedelsdama apie tai praneša kitai šaliai, bei raštu nurodo priežastis. Tokiu atveju sutartį dėl ,,Miško namo” teikiamų paslaugų sudarę šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą.

6.10 Bet kokie ginčai, kilę tarp ,,Miško namo” ir svečių turi būti sprendžiami derybų keliu. Jei ginčo nepavyksta išspręsti derybų keliu, jie sprendžiami LR įstatymų nustatyta tvarka teisme pagal ,,Miško namo” buvimo vietą.

Teisėtumas

Bet kokia svetainėje pateikta informacija yra skirta tik informaciniams tikslams. ,,Miško namas,, negarantuoja dėl pateiktos informacijos visapusiškumo, taip pat neįsipareigoja ir pareiškia nesanti susaistyta kokių nors sutartinių ar įstatyminių prievolių, kurios gali atsirasti dėl svetainėje pateiktos informacijos galimo klaidingumo, trūkumų ar neatitikimų. ,,Miško namas,, neįsipareigoja taisyti nurodytų informacijos trūkumų ar pildyti trūkstamų duomenų, išskyrus atvejus, kai tai imperatyviai nustato LR galiojantys įstatymai ar kiti teisės aktai. Svetainės savininkė pasilieka teisę bet kuriuo metu reklamuoti, keisti ar ištrinti svetainėje esančią informaciją.

,,Miško namas” svetainėje yra nuorodų į kitų asmenų, įmonių ar organizacijų interneto svetaines. ,,Miško namas,, nėra atsakinga už tokių interneto svetainių turinį ar jų naudojamus privatumo užtikrinimo metodus.

Šioje svetainėje esantis pavadinimas Nidos “Miško namas” ir logotipas yra registruoti prekių (paslaugų) ženklai, kurių savininkės išimtines teises saugo Lietuvos Respublikoje galiojantys įstatymai ir kiti teisės aktai.

Rašydami šias ,,Miško namo” paslaugų teikimo sąlygas, mes tik stengėmės pateikti atsakymus į svečių rūpimus klausimus, iš anksto išvengti nesusipratimų, teikiant apgyvendinimo paslaugas. Mums priimtiniausias atviras, tiesioginis bendravimas su svečiais.